Asgari Ücret Sigorta Primi Kaç Lira?

Yasal olarak saptanan belli kriterler dahilinde işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrete asgari ücret denilir. Asgari ücret miktarı tespit edilirken işçinin ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatların en iyi şekilde sürdürmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesine dikkat edilir.

2018 yılı için resmi olarak uygulanan asgari ücret  2,209 TL idi. 4857 İş Kanunu’na göre iş akdi kapsamında çalışan ve bu Kanunun kapsamında bulunan ya da bulunmayan her tür işçinin ücretini tespit etmekle görevli olan komisyonun aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre 2019 yılı için belirlenen yeni asgari ücret aylık brüt olarak 2.558,40 TL, aylık net olarak 2.020,90 TL,  günlük brüt olarak ise 85,28 TL’dir. 2019 asgari ücrete yapılan zam oranı %26,05’tir.

Yapılan son zamdan sonra 2018 yılında 2.384,66 TL olan asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti 2019 yılı için 621 TL artarak 3.005,65 TL’ye yükseldi. Yeni düzenleme ve uygulanan son zam oranı sonucunda asgari ücret ile çalışan işçiye yapılan 417 TL tutarındaki artış işverene tüm primleri dahil toplam 621 TL’lik maliyet olarak yansıdı.

Asgari ücretliler de ücret geliri elde eden diğer çalışanlar gibi gelir vergisi öder. Asgari ücretlilere uygulanan gelir vergisi oranı % 15 olup Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yolu ile ödenen verginin bir bölümü iade edilir. Yeri gelmişken AGİ ile ilgili de bilgi aktarmak istiyoruz.

AGİ Nedir?

Çalışanın sahip olduğu çocuk sayısına, eşinin çalışma durumuna ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre devlet tarafından işverene gelir stopaj beyannamesinden düşürmek üzere çalışanlara uygulanan gelir vergisi indirimine AGİ (Asgari Geçim İndirimi) denilir. İşverenler çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan vergiyi AGİ kadar az öderler. Hesaplanan AGİ ise çalışanlara net ücretlerine ilaveten ödenir.

Sigorta Primine Esas Alınan Taban ve Tavan Tutarlar Ne Kadar?

İşveren tarafından yapılan ya da isteğe bağlı olarak sigorta kapsamında bulunan kişiler tarafından SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) her ay düzenli prim ödemesi yapılır. SGK’ya yapılan bu ödemeler asgari ücret baz alınarak hesaplanır. Bu nedenle asgari ücrette yapılan zamma bağlı olarak işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere kadar pek çok ödemede değişikliğe gidilir.  2019 yılında yapılan asgari ücret zammından sonra SGK Primi (İşçi Payı) 358,12 TL’ye yükseldi. İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) ise 25,58 TL olarak güncellendi. Asgari ücretli çalışan bir işçi için işverenin ödediği SGK Primi 396,49 TL, İşsizlik Sigortası Fonu ise 51,16 TL oldu.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82.maddesine göre günlük kazanç sınırları tanımlanmıştır. Buna göre 5510 Sayılı Kanun gereğince alınacak olan prim ve verilecek olan ödeneklerin hesabına esas tutulmakta olan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olarak uygulanır. SSK primine esas alınan kazancın üst sınırı yani tavanı ilgili dönemde geçerli bulunan asgari ücret tutarının en çok 7,5 katı olarak hesaplanır.

Asgari Ücreti Kim Belirler?

Aile ve Çalışma Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret belirlenir. On beş üyeden oluşan komisyonda Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın iki temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi, TÜİK temsilcisi, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, bünyesinde en çok işverene sahip olan işveren kuruluşunun seçtiği beş temsilci ile bünyesinde en çok işçiye sahip olan en üst işçi kuruluşunun değişik iş kolları için seçtiği beş temsilci bulunur. Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu ücretin belirlenmesi aşamasında kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilir. İşçi ve işveren kuruluşlarının görüşlerinden de yararlanabilir. Bununla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu tüm çalışmalarını gizlilik içerisinde yürütmekle öğrendikleri bilgileri ve sahip oldukları belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.

Aday çıraklara, çıraklara veyahut işletmelerde mesleki eğitimini gören öğrencilere ödenecek olan ücret ve bu ücretlerde gerçekleştirilecek olan artış miktarları; aday çırak veya çırağın velisi ya da kişi reşit ise kendisi ile belirlenir. Öğrenciler için ise okul müdürlüğü ile işyerinin sahibi arasında Bakanlık tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenecek olan sözleşme ile tespit edilir. Bu kapsamla birlikte işletmelerde mesleki eğitim görmekte olan örgün eğitim öğrencilerine, uygulanmakta olan asgari ücretin net tutarının yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işyerlerinde % 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde ise % 15’inden, ayrıca aday çırak ya da çırağa yaşına uygun olan asgari ücretin % 30’undan daha az ücret ödenemez.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek olan ücretler her tür vergiden istisna tutulur. işletmelerde mesleki eğitimini gerçekleştiren öğrencilere sözleşme düzenlenmesi ile birlikte 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları hükümleri uygulanır. Bu kapsamdaki sigorta primleri ise 1475 Sayılı Kanun kapsamında yaşlarına uygun asgari ücretin % 50 ‘si üzerinden olmak üzere Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine koyulan ödenek ile karşılanır.

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücret tüm işçileri kapsayacak şekilde günlük olarak belirlenir. Günlük olarak belirlenen tutar üzerinden aylık ve saat ücret hesaplanır. Net olarak hesaplanan asgari ücret, brüt olarak açıklanır. Bunun nedeni açıklanan brüt asgari ücret tutarı üzerinden Damga Vergisi, Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payı’nın kesilmesidir. Belirlenmiş olan asgari ücretin uygulanması işverenler için yasal bir zorunluluktur. Asgari ücret ülkede bir işçiye verilebilecek olan en düşük ücret tutarıdır ve herhangi bir işçiye devletin belirlediği asgari ücret tutarının altında bir ücret ödemesi yapılamaz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlemiş olduğu asgari ücretin çalışana ödenmek üzere bankaya yatırılmaması ya da eksik yatırılması durumunda işveren yasalar karşısında suçlu sayılır. Eğer işçinin sözleşmesi var ise ve bu durumu tespit ediyorsa sözleşmesini haklı sebebe dayanarak feshedebilir. Ücret ödemesini gerçekleştirmeyen işverene de idari para cezası uygulanır. Uygulanacak olan idari para cezası ödemesi gerçekleştirilmeyen ya da eksik gerçekleştirilen her işçi ve her ay için ayrı olarak hesaplanır. Bunun yanı sıra işverenin Vergi Usul Kanunu’na göre belgede sahtecilik yaptığı ya da yanıltıcı belge beyan ettiği tespit edilirse işveren hakkında 1,5 ile 3 yıl arasında hapis cezası uygulanabilir.

Kanunda belirlendiği üzere 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işverenlerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlemiş olduğu asgari ücret tutarını işçinin banka hesabına yatırması zorunluluğu bulunur. İşçi asgari ücretin kendisine ödenmediğini tespit ettiği takdirde işverene ihtarname çekerek iş sözleşmesini feshedebilir. Eğer iş sözleşmesi yoksa ve ödemenin yapılıp yapılmadığı tespit edilemiyor ise işçi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulunabilir.

Asgari Ücret Belirlenirken Hangi Noktalara Dikkat Edilir?

Asgari ücret işçilerin 16 yaşını doldurup doldurmaması kriterine göre ayrı ayrı belirlenir. Ayrıca asgari ücrete yapılacak olan zam oranının belirlendiği dönemde ülkenin içerisinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, vatandaşların geçim şartları, ödenmekte olan güncel ücretler ile geçinme indeksleri göz önünde bulundurulur.

Paylaş.

Yorum Yap