APHB Nedir?

İşveren Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) kanunları kapsamında, yanında herhangi bir hizmet akdine bağlı olarak ücret karşılığı işçi çalıştıran şahıs ya da tüzel kişidir. Yapılan iş veya faaliyette bulunulan sektöre göre işveren tanımında farklılıklar söz konusu olabilir. İşyerinde sigortalı işçi çalıştıran her işveren kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için 5510 sayılı Kanunda öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere ilgili Kanunun 79. Maddesi gereğince Kuruma prim ödemesi yapma yükümlülüğü taşır.   

Sigorta, kişilerin maddi ya da fiziki olarak sağlık durumunda oluşabilecek geçici ya da kalıcı kayıplar ile zararlarını karşılamak için düzenlenen fondur. kurumlar ya da özel firmalar tarafından oluşturulan fon kaynaklarına, kişilerin sağlığında katıldığı ve ücretleri karşılığı ya da isimlerine düzenlenen poliçelerin ödenmesi ile biriktirilen fonlar ile bu sigorta sistemi yürütülür. Toplanan fonlar sigortalı çalışanın iş gücü kaybı durumunda ya da yaşlılığında ihtiyaçlarını karşılaması için kullanılır. Prim, bu fonların belirlenmesi ve toplanması için verilen teminat karşılığında alınan bedeldir.

Prime esas kazançlar nelerdir?

5510 sayılı kanun gereğince çalışan sigortalı kişilerin prime esas kazançlarının hesaplanmasında;

Prim, ikramiye vb. her çeşit istihkaka ilişkin olarak yapılan ödemeler,

Sigortalı kişiler için özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sistemine yapılan ödemeler

Belirtilen ödemeler niteliğinde olacak şekilde idare ya da yargı mercilerince belirtilen ve sigortalılara o ay içerisinde yapılan ödemelerin brüt toplamları esas alınır.

Ayni yardımlar, görev yollukları, kıdem tazminatı, doğum yardımı, evlenme yardımı, iş sonu tazminatı, kıdem tazminatı mahiyetinde yer alan toplu ödeme, ihbar tazminatı, kasa tazminatı, Kurum tarafından tutarları yıllar itibariyle belirlenecek olan (Yemek parası %6, aile zammı %10, çocuk yardımı her bir çocuk için %2) yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalı çalışanlar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen aylık toplam asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primleri ile bireysel emeklilik sistemi katkı payı tutarları prime esas kazanca tabi tutulmaz.

APHB nedir?

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nde işverenin sigortalı kişi adına yatırdığı primler görülür. Sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na internet üzerinden gönderdiği ve kurumda çalışmakta olan sigortalı personellerin hizmet ve prim bilgilerini aynı zamanda işveren tarafından o ay SGK’ya ödenecek primin ne kadar olduğunu gösteren belgedir. Her ayın 23’ü akşamına kadar çalışılan yer tarafından işverenin kişi adına yaptığı prim kesintisi hazırlanır ve işverene ait e-bildirge ekranından onaylanıp gönderilir. Kısacası APHB işçi çalıştıran işverenlerin bir ay içerisinde yanında sigortalı olarak çalıştırdığı kişilerden dolayı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu kapsamında destek ve destek primine dahil olan, örneği kurum tarafından çıkarılan, üzerinde sigortalının adı soyadı TC kimlik numarası, prime esas kazancı, prim ödeme gün sayıları, istirahatli ya da eksik gün söz konusu ise çalışmadığı günler ile prim günlerinin detaylı olarak gösterildiği bildirgeyi her ayın 23’üncü gününün akşamına kadar e-bildirge paneli aracılığı ile vermek zorunda olduğu formlardır.           

Ayrıca işverenler çalıştırdıkları sigortalı işçileri başka bir işverene geçici olarak devretmeleri durumunda, sigortalı işçiyi devir alan kişiler bildirgeyi aynı süre içerisinde esas işverenin iş yerinden bildirmekle yükümlüdür. APHB’lerin verilme süresi çalışanların sosyal güvenlik durumlarına ve işverenlerin yapmış olduğu işlere göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda işverenlerin bu durumları göz önünde bulundurarak bir süre belirlemesi, bu süre içerisinde belge türlerini seçmesi ve bu belge türleri üzerinden kuruma bildirim yapması gerekir.

İşverenlerin sigortalı çalışanlarının içerisinde 30 günden daha az çalışan kişiler var ise 30 günden az çalıştıklarını gösteren belgeyi ve eklerini kuruma göndermeleri gerekir.

Sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin bildirmiş oldukları aylık bildirgeler ile çalıştırılan işçi ve ücret tutarı üzerinden çıkardığı prim tutarlarını her ayın son günü akşamına kadar ödemesi gerekir. Düzenli olarak gerçekleştirilen ödemelerde işverenlere bazı indirimler sunulur. Bu indirimlerden yararlanmak isteyen işverenlerin primlerini düzenli şekilde yatırması tavsiye edilir.

SGK Primlerinin Tahsilatı

Sigorta primleri her ay peşin olarak ödenebildiği gibi çıkan prim borçları KDV ile iade alacağının hesaba geçirilmiş hali ile de mahsup edilebilir. Bu durumda işverenin borçlarından hesaba geçirilmiş haline ilişkin olarak mahsup talebinde bulunması durumunda, talepte bulunduğu ayda hemen ödemesi gereken prim borçlarının belirlenmiş kanuni ödeme sürelerini izleyen 15 gün içerisinde hesaba geçirilmiş hali ile ödenmesi halinde kanuni süre içerisinde ödenmiş kabul edilir. Süresi içerisinde tam tutarın ödemesi yapılmaz ise, ödenmeyen kısım sürenin bitiş tarihinden itibaren ilk 3 aylık süre içerisinde %2 gecikme cezasına tabi tutulur. Ayrıca peşin ödeme indirimi olan %5 ile bazı bölgelerde uygulanan %6 indirimleri de silinir.

Ay içerisinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ya da eksik ücret ödemesi yapıldığına dair belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeyen ya da verdiği belgeler kurum tarafından geçerli sayılmayan işverenler hakkında sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve APHB ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat işverenden ya da alt işverenden talep edilir. Ulaştırılan tebligata rağmen belgeler verilmez ise APHB ünitesince resen düzenlenir.

APHB’de bildirilen işçinin işe giriş tarihi ile işe giriş bildirgesinde bildirilen işe giriş tarihi aynı ay içerisinde farklı günler ise işe giriş bildirgesindeki tarihin APHB’den önce olması durumunda fark gün sayısına ilişkin ek APHB, işe giriş bildirgesindeki tarihin APHB’den sonra olması durumunda ise iptal APHB düzenlenmesi istenilir.

Sigortalı çalışan kişi için işe giriş bildirgesi verilmiş ancak APHB verilmemiş ise sigortalının halen o işyerinde çalışmaya devam ettiği kabul edilip işverenden APHB düzenlenmesi istenilir.

Siz de internette APHB 2018 ve 2019 şeklinde arama yaparak mevzuattaki en son değişiklikleri takip edebilirsiniz.

Paylaş.

Yorum Yap