ACEPRIX 2.5 mg 30 film tablet

Giriş

ACEPRİX 2.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablet; 2.5 mg silazapril’e eşdeğer 2.610 mg silazapril monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, hidroksipropil metil selüloz 3 CPS, talk, sodyum stearil fiımarat, titanyum dioksit (El 71), kırmızı demir oksit (E172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2.ACEPRIX nedir ve ne için kullanılır?

ACEPRİX, pembe renkte bir yüzü çentikli oval film tabletlerdir. 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
ACEPRİX, ACE inhibitörü diye adlandırılan ve anti-hipertansif ’ gruba dahil bir ilaçtır. ACEPRİX aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Kalıtımsal kan basıncı yüksekliği (esansiyel hipertansiyon)
 • Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan kan basıncı yüksekliği (renal hipertansiyon)
 • Kronik kalp yetmezliği
 • Silazapril etkin maddesine veya silazapril ile aynı etki grubunda yer alan diğer etkin maddelerden (kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril gibi) herhangi birine veya ACEPRİXin içerdiği maddelerden her hangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Daha önce anjiyoödem (damarlarda ödem oluşması durumu) geçirdiyseniz. Belirtileri yüz, ağız, dil veya dudakta şişliktir.
 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ile birlikte ACEPRİX kullanmayınız.
 • Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız,
 • Çocuğunuzu emziriyorsanız,
 • Kalbiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız,
 • Beyninizdeki kan damarlarında sorun varsa,
 • Yakın zamanda kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı yaşadıysanız,
 • Tuz (sodyum) aliminizi kontrol edici bir diyetteyseniz,
 • Yakın zamanda idrar atılımım artırıcı bir ilaç aldıysanız,
 • Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya böbreklerinize giden kan akımında bir sorun (renal arter stenozu) varsa,
 • Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa,
 • Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa veya sarılık geçirdiyseniz,
 • Arı zehirine karşı alerjiniz için duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza ACEPRİX kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir ve kan basıncınız çok fazla düşebilir,
 • Kollajen vasküler hastalığınız (bağ dokusunun yaygın iltihabı) varsa,
 • Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görüyorsanız,
 • Dekstran sülfat ile LDL aferezi tedavisi görüyorsanız (kanda bulunan kötü kolesterol diye adlandırılan LDLnin uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem),
 • Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız (şeker hastalığı veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte ACEPRİX kullanılmamalıdır),
 • Potasyum-tutucu diüretikler (özellikle aldosteron antagonistleri) veya potasyum yerine koyma tedavisi alıyorsanız,
 • Kalp kapakçıklarının daralması ya da hipertrofık kardiyomiyopati (nedeni belli olmayan bir kalp kası hastalığı) varsa,
 • Siyah ten rengine sahip hastalarda,
 • Aşın duyarlılık ya da alerji reaksiyonları varsa, bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız. ACEPRİX kullanmaya başlamadan önce bunları almayı bırakmanız gerekebilir.
 • Potasyum tutucu diüretikler (idrar atılımmı artırıcı ilaçlar)
 • Potasyum takviyeleri (tuzları)
 • Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar (Diüretikler (Tiazid ve/veya loop diüretikleri))
 • Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağrı kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin, ibuprofen gibi ilaçlardır.)
 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Steoidler (hidrokortizon, prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcı diğer ilaçlar
 • Aldosteron antagonistleri (örn: spirolakton) (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • Sempatomimetikler (öm. adrenalin, efedrin, fenilefrin) (solunum yolu hastalıklarında kullanılan bir ilaç türü)
 • Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotikler
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
 • Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)
 • Arı zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (arı sokmalarına karsı sizi daha az duyarlı hale getirmek için kullanılır)
 • Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte ACEPRİX kullanılmamalıdır.
 • Anjiyotensin-reseptör antagonistleri (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • mTOR İnhibitörleri (öm. temsirolimus, everolimus) (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç türü
 • ACEPRIX , diğer ADE inhibitörlerinde olduğu gibi, aort stenoz ve diğer darlık-tıkanma patolojileri olan vakalarda dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek doz diüretik kullanmakta olan yaşlı kronik kalp yetmezliği vakalarında, önerilen 0.5 mglık silazapril başlangıç dozuna kesinlikle uyulmalıdır.
 • Bazı durumlarda, özellikle kusma, ishal, daha önceki diüretik tedavisi, düşük sodyumlu diyet ve diyaliz gibi; önemli miktarda sodyum ve su kaybının söz konusu olduğu vakalarda, ADE inhibitörü tedavisine bağlı semptomatik hipotansiyon bildirilmiştir. Akut hipotansiyon, hastayı sırtüstü yatırarak ve gerektiğinde serum fizyolojik ve benzeri replasman sıvıları verilerek tedavi edilmelidir.
 • Sıvı replasmanı sonrasında ACEPRİX tedavisine devam edilebilir. Fakat eğer semptomlar devam ederse; doz azaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir. Kronik kalp yetmezliği hastalannda, ADE inhibitörlerine yanıt olarak kan basıncında belirgin düşüş olabilir. Fakat kronik kalp yetmezliği vakalanna 0.5 mg silazapril verilerek yürütülen klinik çalışmalarda, ilk doz sonrasmda semptomatik hipotansiyon ile karşılaşılmamıştır.
 • Hipotansiyonun miyokardiyal veya serebral iskemiye sebep olduğu hastalarda, anjina pektoris veya serebrovasküler hastalıkta benzer önlemler alınmalıdır.
  Böbrek bozukluğu:
 • ACEPRDC gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
  ACEPRİX ile deneyim olmamasına karşın, diğer ADE inhibitörlerinin gebe kadınlarda oligohidramnioz ve neonatal hipotansiyon ve/veya anüriye neden olduğu bilinmektedir.
Paylaş.

Yorum Yap