ABELCET 100 mg/20 ml IV inf. için sus. içeren 1 flakon

Konu Başlıklarına Göz Atın

Giriş

KULLANIM TALİMATI
ABELCET 100 mg/ 20 mL IV infüzyon için süspansiyon içeren flakon
Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakon, mililitrede 5 mg amfoterisin B’ye eşdeğer amfoterisin B lipid kompleksi içerir.

Yardımcı maddeler

L-a-dimiristolfosfatidilkolin    (DMPC),    L-a-
dimiristoilfosfatidilgliserol (Sodyum ve amonyum tuzlan) (DMPG), sodyum klorür.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2.ABELCET nedir ve ne için kullanılır?

* ABELCET sulandınldıktan sonra damar içine enjeksiyonla uygulanan steril bir süspansiyondur. Sistemik antimikotikler olarak bilinen mantar enfeksiyonuna karşı etkili (antifungal) ilaçlar sınıfında yer alır.
* ABELCET, 20 mL’lik sarı renkte süspansiyon içeren tek kullanımlık cam flakon içinde ambalajlanmıştır.
* ABELCET; şiddetli, ilerlemiş ve yaygın mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. ABELCET diğer mantar ilaçlanna veya diğer uygulama yolları ile kullanılan amfoterisin B içerikli diğer ilaçlara cevap vermeyen ya da böbreklerinde amfoterisin B’den dolayı hasar gelişen hastalardaki şiddetli ve ilerlemiş mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ikinci sıra tedavi olarak kullanılır.

3.ABELCET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ABELCET kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz, eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız. Hastalık tipiniz, yaşınız ve kilonuza göre doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir. İlaç size bir doktor ya da hemşire tarafından verilecektir.
Şiddetli mantar enfeksiyonların tedavisinde, ABELCET önerilen günlük dozu tek bir infüzyonla verilen vücut ağırlığı başına 5.0 mg/kgdır. Tedavi süresi pek çok faktöre bağlı olarak değişir; ama genellikle en az 14 gün sürmelidir.

ABELCET damar içine 2.5 mg/kg/saat hızında infüzyonla verilmelidir. ABELCET ilk kullanılırken infüzyon öncesi bir test dozunun verilmesi önerilir. Test dozunun infüzyonu yaklaşık olarak 15 dakikalık bir süre üzerinden uygulanmalı ve hastaya 1 mg infüzyonla uygulanmalıdır. Bu miktar verildikten sonra, infüzyon kesilmeli ve hasta 30 dakika boyunca dikkatli olarak gözlenmelidir. Eğer hastada alerjik bir yanıt gözlenmezse, infüzyon sürdürülmelidir. ABELCET kullanılırken, herhangi bir alerjik reaksiyon gelişmesine karşı önlem olarak kalp-solunum destekleyici üniteler hazır bulundurulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

ABELCET sulandırıldıktan sonra sadece doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanabilecek steril bir süspansiyondur. ABELCET damardan infüzyonla verilirken filtreler kullanılabilir. Filtrenin ortalama yarıçapı 15 mikrondan az olmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Yetişkinlerde kullanım:
Dozu vücut ağırlığına bağlıdır ve hızı hastanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanır.

Çocuklarda kullanımı

Şiddetli mantar enfeksiyonları olan çocuklar, ABELCET ile vücut ağırlığına göre ayarlanmış dozlarda tedavi edilebilir. Etkisi 1 aylıktan küçük bebeklerde araştırılmamış olduğundan kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Şiddetli mantar enfeksiyonları bulunan yaşlılar, vücut ağırlığı bazında hesaplanan dozlarda ABELCET ile tedavi edilebilir.

Özel kullanım durumları

Şiddetli mantar enfeksiyonları ve beraberinde, karaciğer veya böbrek hastalığı bulunan kişiler, vücut ağırlığı bazında hesaplanan dozlarda ve doktor kontrolünde tedavi edilebilir. Tedavi boyunca böbrek ve kan değerleri yakından takip edilmelidir.
Şeker hastaları:
ABELCET şeker hastalarına uygulanabilir.
Nötropenili hastalar:
Kanser ve bağışıklık sisteminin baskılayıcı ilaçlann kullanımı sonucu, kanında beyaz kan hücrelerinde azalma gösteren (nötropeni) hastalarda ABELCET mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir.
Eğer ABELCET in etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ABELCET kullanırsanız

ABELCETden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozaj durumunda tedavi doktorunuz tarafından kesilecek ve destekleyici tedaviler uygulanacaktır.

ABELCET’i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlanna uymanız önemlidir.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ABELCET ile tedavi sonlandırıldıgında oluşabilecek etkiler:
Bu duruma ait herhangi bir veri yoktur.
Doktorunuz aksini söylemediği sürece ilacınızı kullanınız.

2.ABELCET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ABELCET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer; Amfoterisin B veya ABELCET bileşimindeki diğer bileşenlere karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjikseniz), Yaygın veya yüzeysel, klinik olarak ortaya çıkmayan ve ancak deri veya kan testleriyle tayin edilebilen mantar enfeksiyonunuz varsa ABELCETi kullanmayınız, Daha önce ciddi bir anaflaktik/anaflaktoid reaksiyon (dil, boğazda şişmeler, döküntü gibi) yaşadıysanız.

ABELCET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer; ABELCET böbrek üzerine toksik etkilere neden olabileceğinden, öncesinde bir böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz düzenli olarak tedavi boyunca size böbrek fonksiyon testleri uygulayacaktır,
ABELCET böbreklerde diyaliz veya kan süzülmesi işlemleri sırasında kullanılabilir ancak, serum potasyum ve magnezyum seviyelerinin düzenli olarak gözlenmesi gerekir, Karaciğer hastalığınız varsa ABELCETi dikkatli kullanınız (karaciğer fonksiyon testleri dikkatlice gözlenmelidir),
Böbrek bozukluğuna neden olabilecek başka ilaçlar alıyorsanız (Gentamisin gibi aminoglikozitler, sisplatin ve pentamidin gibi)
Size hemodiyaliz uygulanıyorsa, İnfüzyona bağlı reaksiyonlar (anaflaksi, ateş, titreme) görülüyorsa (yan etkileri önlemek için bir ön tedavi ör; parasetamol uygulanabilir), Size beyaz kan hücresi nakli (transfüzyonu) yapılacaksa. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ABELCET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ABELCETin hamile kadınlarda güvenliliği bilinmemektedir. Bu nedenle, ABELCET yalnızca doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görülen durumlarda ve hayatı tehdit edici hastalıkların tedavisinde, hamilelik sırasında uygulanabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ABELCETin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, ABELCET yalnızca doktorunuz tarafından gerekli görülen ve hayatı tehdit edici hastalıkların tedavisinde, emziren kadınlarda uygulanabilir.

Araç ve makina kullanımı

ABELCET’in bazı yan etkileri, güvenli bir biçimde araç ve makine kullanım yeteneğinizi etkileyebilir.

ABELCET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, 20 mLlik her dozunda 3.12 mmol (ya da 71.8 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ABELCET kullanırken dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
Zidovudin (HIV tedavisi için)
ABELCET ile birlikte böbrek üzerine toksik etkileri olan ilaçlar kullanıldığında, böbrek fonksiyonlan yakından izlenmelidir. ABELCET ile birlikte zidovudin isimli ilaç birlikte kullanıldığında böbrek üzerine toksik etkilerde artış görülebilir. Bu ilaçla beraber kullanımda böbrek ve kan fonksiyonlan yakından izlenmelidir.
Siklosporin (Başlıca, organ nakli uygulanan hastalarda kullanılan bir ilaç)
ABELCET, yüksek dozda siklosporin isimli ilaçla birlikte kullanıldığında serumdaki kreatinin değerinde artış gözlenebilir. Bu artış daha çok siklosporinle ilişkilidir.
Böbrekler üzerinde zararlı etkili olan nefrotoksik ilaçlar (Gentamisin gibi aminoglikozitler, sisplatin ve pentamidin gibi)
Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesine neden olabilecek ilaçlar (Kortikosteroidler ve kortikotropin)
Kan potasyum düzeyi düşüklüğü mevcudiyetinde etkileri artabilecek olan ilaçlar (Dijital glikozitleri, kas gevşetiçiler ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan ajanlar)
Flusitozin (mantar hastalığı tedavisi için kullanılan bir diğer ilaç)
Beyaz kan hücresi nakli almaktaysanız ya da kısa bir süre önce aldıysanız, ABELCET infüzyonu verildiğinde akciğerlerinizde ciddi problemler meydana gelebilir.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ABELCET’in saklanması

ABELCETi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. ABELCETi, 2°C ile 8°C arasında (buzdolabında), orijinal ambalajı içinde, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.
ABELCETi dondurmayınız. İlaç donmuş ise çözüp kullanmayınız.
Sulandırılmış kullanıma hazır olan süspansiyon +2° ila    +8°Cdeki    sıcaklıkta
(buzdolabında) 24 saate kadar saklanabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan süspansiyon atılmalıdır.
Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız.
Tek bir kullanım içindir. Her bir flakondan arta kalan süspansiyon atılmalıdır. Enjeksiyon sonrası, enjeksiyon materyallerinin imhası için doktorunuz ya da hemşirenizin talimatlarına uyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ABELCET’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ABELCET’i kullanmayınız.
Ruhsat sahibi:
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3, 06520,
Çankaya/ANKARA Tel: +90 (312)219 62 19 Faks:+ 90 (312)219 60 10
Üretici Firma:
Cephalon Ltd., 1 Albany Place, Hyde Way, Welwyn Garden City, Herts AL7 3BT İngiltere Avrupa lisansıyla, ENZON Pharmaceuticals Inc., 6925 Guion Road, Indianapolis, Indiana, IN 46268, Amerikada üretilmiştir.
tarihinde onaylanmıştır.
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR:
ABELCET sadece intravenöz infüzyon için seyreltilen steril, piroj ensiz süspansiyondur.
İnfüzyon için süspansiyonun hazırlanması:
BİR BAKTERİYOSTATİK AJAN YA DA KORUYUCU İÇERMEDİĞİNDEN ABELCET HAZIRLANIRKEN ASEPTİK TEKNİKLER SIKI SIKIYA UYGULANMALIDIR.
Süspansiyonun oda sıcaklığına gelmesi için bekleyiniz. Flakonun dibinde sarı çökelek olmayıncaya kadar hafifçe çalkalayınız. 17-19 nolu iğne kullanarak bir ya da birden fazla steril 20 mllik şırınga içine gereken sayıdaki ABELCET flakonlarından içeriği çekiniz. ABELCET ile doldurulmuş her flakondan iğneyi çıkartınız ve her flakonla sağlanan 5 mikronluk yüksek akış filtre iğnesini (B. Braun Medical Inc. tarafından sağlanan) şırınganın ucuna takınız.

Enjeksiyonluk % 5.0 dekstroz içeren IV set içine şırınganın filtre iğnesini batırınız. İnfüzyon pompası veya manuel basınç uygulayarak IV set içine şırınga içeriğini boşaltınız. Final infüzyon konsantrasyonu 1 mg/ml olmalıdır. Kardiyovasküler hastalığı olan veya pediyatrik hastalarda ilaç 2 mg/ml final infüzyon konsantrasyonuna kadar enjeksiyonluk % 5.0 dekstroz ile seyreltilebilir. Enjeksiyonluk % 5.0 dekstrozla seyreltme sonrası, eğer yabancı maddeler gözlenirse, ilacı kullanmayınız. Flakonlar tek kullanımlıktır. Kullanılmayan veya arta kalan kısımlar atılmalıdır. İnfüzyon en iyi şekilde infüzyon pompası ile uygulanabilir.
ABELCETİ TUZ ÇÖZELTİLERİ İLE SEYRELTMEYİNİZ VEYA DİĞER İLAÇ YA DA ELEKTROLİTLERLE KARIŞTIRMAYINIZ. Bu materyallerle ABELCET geçimliliği belirlenmemiştir. Mevcut intravenöz hat ABELCET infüzyonu öncesi enjeksiyonluk % 5.0lik dekstrozla yıkanmalı ya da ayrı bir infüzyon hattı kullanılmalıdır. Kullanıma hazır seyreltilmiş süspansiyon kullanım öncesi 24 saate kadar 2°C – 8°Cde saklanabilir. Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız. Bu süre içinde kullanılmayan süspansiyon atılmalıdır.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ABELCET 100 mg/ 20 ml İ.V. infüzyon için süspansiyon içeren flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her flakon mililitrede Amfoterisin B lipid kompleksi olarak, 5 mg Amfoterisin B içerir.
Sodyum………………………………….71.8 mg (3.12 mmol)

Yardımcı maddeler için 6.1.e bakınız.
Yardımcı maddeler için 6.1.e bakınız.

3.   FARMASÖTİK FORMU

İnfüzyonluk çözelti için süspansiyon içeren flakon

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.   Terapötik Endikasyonlar

ABELCET şiddetli invazif mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. ABELCET aynı zamanda amfoterisin B nefrotoksisitesi gelişen hastalarda, konvansiyonel amfoterisin Bnin kontrendike olduğu veya böbrek yetmezliği olan hastalarda, diğer sistemik antifungal ajanlara veya konvansiyonel amfoterisin Bye yanıt vermeyen hastalarda şiddetli sistemik mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ikinci sıra tedavi olarak endikedir. ABELCET tedavisi, blastomycosis, zygomycosis, coccidiomycosis, fusariosis, HIV hastalarında dissemine cryptococcosis, cryptococcoal meningitis, invazif aspergillosis için ikinci sıra tedavi olarak endikedir.
Nötropenik hastalarda kullanım:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:
Şiddetli sistemik enfeksiyonların tedavisi için, genellikle en az 14 gün boyunca kullanılması önerilir. ABELCET; 2.5 mg/kg/saat hızında, 5 mg/kg dozda, intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır. İlk kez ABELCET ile tedaviye başlanıldığı durumda, ilk infüzyon öncesinde, hemen bir test dozunun uygulanması önerilir. İlk infüzyon test dozu, talimatlara göre hazırlanmalı sonra, yaklaşık olarak 15 dakika süresince 1 mg dozunda infüzyon şeklinde hastaya uygulanmalıdır.

Bu miktarın uygulanmasından sonra infüzyon kesilmeli ve hasta 30 dakika boyunca dikkatli olarak gözlenmelidir. Eğer hasta aşın duyarlılık belirtileri göstermezse, infüzyon sürdürülmelidir. Tüm amfoterisin B ürünlerinde olduğu gibi, kardiyo-pulmoner rekonstitüsyon ekipmanları olası anafilaktik reaksiyonlar için, ABELCETin ilk uygulanması sırasında hazır bulundurulmalıdır. ABELCET 28 aya kadar uygulanabilir ve kümülatif dozlar anlamlı bir toksisite gözlenmeden 73.6 ga kadar yükseltilebilir. ABELCET intravenöz infüzyonu için in-line filtre kullanılabilir. Filtrenin ortalama delik yançapı 15 mikrondan az olmamalıdır. Uygulanması ile ilgili aynntılar için 6.6ya bakınız.
ABELCET diyabetik hastalarda uygulanabilir.
ABELCET hematolojik malignite kaynaklı olan yada sitotoksik veya immunosupresif ilaç tedavisi sebebiyle şiddetli nötropenili hastalarda sistemik fungal enfeksiyonların tedavi edilmesinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Uygulama şekli:
ABELCET sadece intravenöz infüzyon için seyreltilen steril, piroj ensiz süspansiyondur. (Uygulama öncesinde ABELCETin hazırlanmasına ilişkin talimatlar için bkz. Bölüm 6.6)

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda sistemik mantar enfeksiyonları, yetişkinlerde vücut ağırlığı bazmda önerilen dozlarda ABELCET ile başarılı olarak tedavi edilmiştir.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sistemik mantar enfeksiyonları, yetişkinlerde vücut ağırlığı bazında önerilen dozlarda ABELCET ile başarılı olarak tedavi edilmiştir.
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda sistemik mantar enfeksiyonları, erişkinlerde vücut ağırlığı bazmda önerilen dozlarda ABELCET ile başarılı olarak tedavi edilmiştir. Pediyatrik hastalarda görülen yan etkiler yetişkinlerde görülenlere benzerdir. Etkililik ve güvenlilik 1 aylıktan küçük bebeklerde belirlenmediğinden ABELCET kullanılmamalıdır.
Geriyatrik popülasyon:

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda sistemik mantar enfeksiyonları, yetişkinlerde vücut ağırlığı bazmda önerilen dozlarda ABELCET ile başarılı olarak tedavi edilmiştir.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sistemik mantar enfeksiyonları, yetişkinlerde vücut ağırlığı bazında önerilen dozlarda ABELCET ile başarılı olarak tedavi edilmiştir.
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda sistemik mantar enfeksiyonları, erişkinlerde vücut ağırlığı bazmda önerilen dozlarda ABELCET ile başarılı olarak tedavi edilmiştir. Pediyatrik hastalarda görülen yan etkiler yetişkinlerde görülenlere benzerdir. Etkililik ve güvenlilik 1 aylıktan küçük bebeklerde belirlenmediğinden ABELCET kullanılmamalıdır.
Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

infüzyon aşırı duyarlılık reaksiyonları:

4.8. İstenmeyen etkiler

İnfüzyonla ilişkili yan etkileri önlemek için bir ön tedavi (ör; parasetamol) uygulanabilir. (Ürünün orjinal KÜBünde yer alan bir bilgidir.)
Sistemik mantar enfeksiyonları:
ABELCET sadece pozitif deri reaksiyonuna neden olan veya serolojik testlerle tayin edilebilen yaygın veya yüzeysel, klinik olarak belirgin olmayan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmamalıdır.
Böbrek hastalıkları:
ABELCET potansiyel olarak nefrotoksik bir ilaç olduğundan, öncesinde bir böbrek rahatsızlığı olan kişilerde tedaviye başlamadan önce böbrek fonksiyonları gözlenmelidir. ABELCETin böbrek diyalizi veya hemofıltrasyon prosedürü sırasında uygulanmasından kaçınılmalıdır. Serum potasyum ve magnezyum düzeyleri düzenli gözlenmelidir.
Karaciğer hastalıkları:
Enfeksiyon, graft-versus-host hastalığından dolayı karaciğer bozukluğu olan veya diğer karaciğer rahatsızlığı bulunan veya hepatotoksik ilaç kullanan hastalar, ABELCET ile başarılı olarak tedavi edilmiştir. Serum bilirubin, alkalen fosfataz veya serum transaminazların yükseldiği durumlarda ABELCET dışındaki faktörler mevcut olabilir ve bunlann araştırması yapılmalıdır. Bu faktörler arasında; enfeksiyonlar, hiperaliminasyon, beraberinde hepatotoksik ilaç kullanmak ve graft-versus-host hastalığı yer alır.
Yardımcı maddeler hakkında bilgi:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Aşağıda belirtilen ilaçlar, birlikte uygulanmaları halinde, ABELCET ile etkileşebilirler.
Nefrotoksik ilaçlar
ABELCET potent nefrotoksik bir ilaçtır ve bu nedenle, beraberinde bir başka nefrotoksik ilaç kullanıldığında (örn; sisplatin, pentamidin, aminoglikozidler) böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir.
Antineoplastik ajanlar
Amfoterisin Bnin antineoplastik ajanlarla beraber kullanımı böbrek toksisitesi, bronkospazm ve hipotansiyon potansiyelini artırabilir. Antineoplastik ajanlar, ABELCET ile beraber dikkatli kullanılmalıdır.
Zidovudin
Köpeklerde, ABELCET zidovudin ile beraber kullanıldığında miyelotoksisite ve nefrotoksisitede artışlar gözlenmiştir. Zidovudin ile beraber tedavi gerektiğinde, böbrek ve hematolojik fonksiyonlar yakından gözlenmelidir.
Siklosporin
Veriler, ABELCETin yüksek doz siklosporinle beraber kullanımının serum kreatininde artışa neden olduğunu göstermiştir. Veriler aynca, serum kreatinindeki artışın ABELCETden dolayı değil, siklosporinden dolayı oluştuğunu göstermiştir.
Diğer ilaçlarla ABELCET etkileşimi günümüze kadar çalışılmamıştır. Konvansiyonel Amfoterisin Bnin, kortikosteridler, kortikotropin (ACTH), dijital glikozidleri ,flusitozin ve iskelet kas gevşeticileri ile etkileşime girdiği bildirilmiştir. ABELCET bu ürünler ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Lökosit transfüzyonları
Lökosit transfüzyonları ve intravenöz amfoterisin B alan hastalarda akut pulmoner toksisite bildirilmiştir. İnfüzyonların uzun zaman aralıkları ile yapılması ve pulmoner fonksiyonların dikkatle izlenmesi önerilmektedir.
Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye:
Gebelik Kategorisi: B
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, Amfoterisin Bnin gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir
Gebelik dönemi
Konvansiyonel amfoterisin B fetüs üzerine görünür bir etki olmadan hamile kadınlarda sistemik mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılmıştır, ancak bildirilen olgu sayısı gebelikte kullanımının güvenliliği ile ilgili bir sonuca varmak için yetersizdir. ABELCET anne için beklenilen yararın fetüse olabilecek riskten daha fazla olduğunda ve sadece hayatı tehdit edici hastalıklarda, hamile kadınlara uygulanabilir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Laktasyon dönemi
ABELCETin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde, beklenen yarar anne ile fetüsün maruz kaldığı risklerden daha ağır bastığında ve hayatı tehdit eden hastalık durumunda kullanılmalıdır. Laktasyon döneminde kullanım önerilmemektedir.
Üreme yeteneği/ Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Nedensellik, sıklık, şiddetle ilişkili olarak değerlendirilen yan etkiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Pazarlama sonrası deneyim verilerinden (10.5 yıllık veriler) elde edilen yan etkiler şunlardır: Kan ve lenfatik sistem hastalıkları Yaygın: Trombositopeni
Bağışıklık sistemi hastalıkları Yaygın olmayan: Anafilaktik yanıtlar
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın: Hipokalemi, hipomagnezemi, hiperbilirübinemi
Sinir sistemi hastalıkları Yaygın: Baş ağrısı, titreme Yaygın olmayan: Konvülsiyon, Nöropati Bilinmiyor: Ensefalopati
Kalp hastalıkları
Yaygın: Taşikardi, kalp aritmisi,
Yaygın olmayan: Kalp durması
Damarsal hastalıklar
Yaygın: Hipertansiyon, hipotansiyon
Yaygın olmayan: Şok
Solunum, torasik ve mediastinal hastalıklar Yaygın: Dispne, astım Yaygın olmayan: Solunum bozukluğu Bilinmiyor: Bronkospazm
Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı, kusma, abdominal ağrı
Karaciğer safra hastalıkları
Yaygın: Anormal karaciğer fonksiyon testleri
Deri ve subkütan doku hastalıkları Yaygın: Raş
Yaygın olmayan: Kaşıntı Bilinmiyor: Eksfolyatif dermatit Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu bozukluğu Yaygın olmayan: Miyalji
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları
Yaygın: Böbrek yetmezliği
Bilinmiyor: Hipostenüri, renal tübüler asidoz
Çok yaygın: Üşüme, yüksek ateş
Yaygın olmayan: Enjeksiyon yeri reaksiyonu
Laboratuvar bulguları
Çok yaygm: Kanda keratinin artışı
Yaygın: Kanda alkalen fosfataz artışı, kanda üre artışı
Konvansiyonel Amfoterisin B ile oluştuğu bildirilen yan etkiler ABELCET ile de oluşabilir. Genellikle, doktor konvansiyonel Amfoterisin B ile ilişkili yan etkilerin tipi için hastayı gözlemelidir.
Anlamlı böbrek toksisitesi gösteren hastalarda, konvansiyonel Amfoterisin B kullanılırken gözlenen yan etkiler, ABELCET ile tedavi yer değiştirildiğinde gözlenmez. ABELCET uygulamasına ilişkin yan etkiler, genellikle hafif ila orta derecededir, başlıca uygulamadan sonra ilk iki gün boyunca yan etkiler belirgindir.
İnfüzyonla ilişkili yan etkileri önlemek için bir ön tedavi (ör; parasetamol) uygulanabilir. En yaygm klinik yan etkiler titreme, ateş, bulantı ve kusma olup tedavinin ilk 2 günü boyunca gözlenir.
Serum kreatinin ve hipokalemide artışla seyreden böbrek fonksiyonlarındaki azalma tipik olarak tedavinin bırakılmasını gerektirmez.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

ABELCETin aşırı dozajından dolayı toksisite vakalan bildirilmemiştir. Doz aşımında uygulama kesilir. Hastanın klinik durumu ( kardiyopulmoner, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, serum elektrolitleri ve hematolojik durumu) yakından izlenmelidir ve gereken şekilde destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Amfoterisin B, hemodiyalizle uzaklaştırılamaz.

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Terapötik grup: Sistemik antimikotikler ATC Kodu: J02AA01
ABELCET iki fosfolipid kompleksi yapısında olan amfoterisin B isimli antifungal ajanı içerir. Amfoterisin B, makrosiklik, polien, geniş spektrumlu, antifungal bir antibiyotik olup
Streptomyces nodosusdan üretilir. Amfoterisin Bnin lipofılik halkası, ilaç molekülünün fosfolipidlerle oluşturduğu ve bir şeride benzer kompleks yapı gösterir.
Etki mekanizması
ABELCETin aktif antifungal ajanı olan Amfoterisin B fungal hassasiyet ve konsantrasyonuna bağlı olarak fungustatik ya da fungusidal etki gösterir. İlaç olasılıkla fungal hücre membranındaki ergosterole bağlanır ve buda membran hasarına yol açar. Sonuç olarak, hücre içeriği mantar hücresinden dışarıya sızar ve hücre ölümü oluşur. İnsan hücre membranlarındaki sterollere ilacın bağlanması toksisiteye neden olur. Amfoterisin Bnin insan kolesterol hücrelerine göre mantar ergosterollerine afınitesi daha fazladır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:
Emilim:
Amfoterisin B ABELCET içinde fosfolipidlerle kompleks oluşturmuştur. Konvansiyonel amfoterisin B ve ABELCET farmakokinetik özellikleri farklıdır. Hayvanlardaki farmakokinetik çalışmalar ABELCET uygulanması sonrası amfoterisin B düzeylerinin karaciğer, dalak ve akciğerde en yüksek olduğunu göstermiştir.
Dağılım:
ABELCET içindeki amfoterisin B dokulara hızlıca dağılır. Kana göre dokulardaki ilaç konsantrasyonu oranı artan dozla orantısal olarak artar. Dokulardan ilacın eliminasyonu gecikir. Amfoterisin B pik kan düzeyleri konvansiyonel ilacın eşdeğer miktarlarının uygulanması sonrasına göre ABELCET uygulaması sonrası daha düşüktür. Konvansiyonel Amfoterisin B uygulaması ABELCET dozuyla elde edilene göre daha düşük doku düzeyleri ile sonuçlanır. Fakat, köpeklerde, konvansiyonel amfoterisin B kıyaslanabilir dozlarda verilen ABELCETe göre 20 kat daha yüksek böbrek konsantrasyonlarına neden olmuştur. Tam kanda ABELCET farmakokinetiği mukokütanoz leismaniaslı hastalarda tayin edilmiştir. 5.0 mg/kg/gün dozlarında ortalama farmakokinetik parametre sonuçlan şu şekildedir:
Pik kan düzeyi- Cmaks ((J-g/ml) : 1.7
Zaman-konsantrasyon eğri altı alanı EAA0-24 (|ig. saat/m 1) : 9.5
ABELCET

Klerens (ml/saat. kg) : 211.0
Dağılım hacmi- Vd (L/kg) : 2286.0
Yarılanma ömrü-tı/2(saat) : 173.4
Aşağıdaki veriler, ölüm öncesinden hemen ilk üç ardıl gün boyunca 5.3 mg/kg dozunda ABELCET alan kalp transplantasyonu geçiren hastalardaki mevcut verileri göstermektedir:
Amfoterisin B içeriği olarak gösterilen ABELCET doku konsantrasyonu (mg/kg)

Organ
Dalak 290.0
Akciğer 222.0
Karaciğer 196.0
Böbrek 6.9
Lenf nodu 7.6
Kalp 5.0
Beyin 1.6

Biyotranformasvon:
ABELCETin hızlı klerensi ve geniş dağılım hacmi relatif olarak düşük eğri altı alanına neden olmuştur ve yüksek doku konsantrasyonunu gösteren klinik öncesi verilerle uyumludur. ABELCET kinetiği linear, eğri altı alanı dozla orantısal olarak artar. Azalan toksisiteden sorumlu mekanizma ve insanlarda ABELCET metabolizması ile doku dağılım detayları tam olarak anlaşılmamıştır.
Eliminasyon:
Eliminasyon yarılanma ömrü 173.4 saattir.
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
ABELCET kinetiği lineer, eğri altı alanı dozla orantısal olarak artar. Azalan toksisiteden sorumlu mekanizma ve insanlarda ABELCET metabolizması ile doku dağılım detayları tam olarak anlaşılmamıştır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kobaylardaki akut toksisite çalışmaları ABELCETin, konvansiyonel amfoterisin Bye göre 10 kat ila 20 kat daha az toksik olduğunu göstermiştir. 2-4 hafta süren köpeklerdeki multipl-doz toksisite çalışmaları mg/kg bazında konvansiyonel amfoterisin Bye göre ABELCETin 8 ila 10 kat daha az nefrotoksik olduğunu göstermiştir. Bu azalan nefrotoksisite böbrekteki düşük ilaç konsantrasyonu sonucuyladır.

Konvansiyonel amfoterisinin ilk mevcudiyetinden bu yana ilaca bağlı karsinojenite, mutajenite, teratojenite ya da fertilite üzerine yan etkiler bildirilmemiştir. ABELCET in vivo sitojenetik tayinler, in vitro bakteriyel ve lenfoma mutasyon tayinlerinde, in vivo fare mikro-çekirdek tayinlerinde mutajenik olarak gösterilmemiştir. Fare ve tavşanlarda teratoj enik olarak bulunmamıştır.

Sıçanlarda ve tavşanlarda ABELCET ile yapılan üreme toksisite çalışmaları, embiryotoksisite, fötotoksisite ya da teratojenite kanıtları göstermemiştir.
Fosfolipidler, insan hücre membranlannın esansiyel bileşenleridir. Ortalama alınım, her gün birkaç gram fosfolipid alınması şeklindedir. DMPC ve DMPG dahil fosfolipidlerin karsinoj enik, mutajenik ya da teratoj enik olduğuna ilişkin kanıtlar yoktur.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

L-a-dimiristoilfosfatidilkolin (DMPC)
L-a-dimiristoilfosfatidilgliserol (sodyum ve amonyum tuzları) (DMPG)

6.2. Geçimsizlikler

ABELCET diğer ilaç ve elektrolitlerle karıştırılmamalıdır.
6.3. Raf- ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2-8°C arası (buzdolabında) saklayınız. Dondurmayınız. Orijinal ambalajı içinde saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

ABELCET tek kullanımlıktır.İnfüzyon sonrası arta kalan materyaller veya kullanılmamış ürünler Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ve Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

İlacı uygulayacak olan doktor veya hemşire içindir.
İnfüzyon için süspansiyonun hazırlanması:
BİR BAKTERİYOSTATİK AJAN YA DA KORUYUCU İÇERMEDİĞİNDEN ABELCET HAZIRLANIRKEN ASEPTİK TEKNİKLER SIKI SIKIYA UYGULANMALIDIR.
Süspansiyonun oda sıcaklığına gelmesi için bekleyiniz. Flakonun dibinde sarı çökelek olmayıncaya kadar hafifçe çalkalayınız. 17-19 nolu iğne kullanarak bir ya da birden fazla steril 20 mllik şırınga içine gereken sayıdaki ABELCET flakonlarından içeriği çekiniz. ABELCET ile doldurulmuş her flakondan iğneyi çıkartınız ve her flakonla sağlanan 5 mikronluk yüksek akış filtre iğnesini (B. Braun Medical Inc. tarafından sağlanan) şırınganın ucuna takınız. Enjeksiyonluk % 5.0 dekstroz içeren İ.V. set içine şırınganın filtre iğnesini batırınız. İnfüzyon pompası veya manuel basınç uygulayarak İ.V. set içine şırınga içeriğini boşaltınız. Final infüzyon konsantrasyonu 1 mg/ml olmalıdır. Kardiyovasküler hastalığı olan veya pediyatrik hastalarda ilaç 2 mg/ml final infüzyon konsantrasyonuna kadar enjeksiyonluk % 5.0 dekstroz ile seyreltilebilir.

Enjeksiyonluk % 5.0 dekstrozla seyreltme sonrası, eğer yabancı maddeler gözlenirse, ilacı kullanmayınız. Flakonlar tek kullanımlıktır. Kullanılmayan veya arta kalan kısımlar atılmalıdır. İnfüzyon en iyi şekilde infüzyon pompası ile uygulanabilir.
ABELCETİ TUZ ÇÖZELTİLERİ İLE SEYRELTMEYİNİZ VEYA DİĞER İLAÇ YA DA ELEKTROLİTLERLE KARIŞTIRMAYINIZ. Bu materyallerle ABELCET geçimliliği belirlenmemiştir. Mevcut intravenöz hat ABELCET infüzyonu öncesi enjeksiyonluk % 5.0lik dekstrozla yıkanmalı ya da ayrı bir infüzyon hattı kullanılmalıdır. Kullanıma hazır seyreltilmiş süspansiyon kullanım öncesi 24 saate kadar 2°C – 8°Cde saklanabilir. Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız. Bu süre içinde kullanılmayan süspansiyon atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

GEN İLAÇ Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3, 06520,

8. RUHSAT NUMARASI

129/79

9.   İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi : 29.01.1999
Ruhsat yenileme tarihi : 22.07.2004

10. KÜBÜN YENİLENME TARİHİ

Paylaş.

Yorum Yap